Балкански иновационен център  

Balkan Innovation Center   

Предпазване от COVIDD-19, чрез екраниране на високочестотни електромагнитни полета за укрепване на имунната система и персонална антипатогенна защита

BG Компенсаторното изместване центъра на тежестта балансира сухоземните и водните превозни средства и предотвратява преобръщането им

Най-сигурите автомобили с кинематична кормилна система за превантивно странично преместване центъра на тежестта с влизане в завоите

Всички автомобилни реклами на леки коли винаги покзват ускоренията им по права, разхода им на км., пробега с едно зареждане акумулаторите на електромобилите и др.. Но най-важното за сигурността им на пътя е стабилността на колите в завоите, но такива данни в рекламите няма. А стабилиността в завоите, при еднакви други условия, зависи от собствената тежест на колата. По-тежката кола в завоите има по-голяма инерция и затова по-лесно излиза извън кривите по пътищата и инцидентите са много повече. Нашето инженерно решение е противодействие на нежеланата инерция, чрез странично изместване на тежестта на колата. Това се реализира с разработената 3S кинематична кормилна система (3S = Simultaneously Shift and Steer), с която се самобалансира колата в завоите. 3S системата (световни патентни новости) активно противодейства на опасната центробежна сила чрез собствената тежест на колата. При завъртане на волана тя механично странично преместв центъра на масата на колата към центъра на завоя, спрямо следите на гумите й. С 3S кормилната кинематика постигаме стабилност в завоите, дори и с повишена скорост, без да се променя познатият стереотип на шофиране. Механо-кинематичното самобалансиране може да става дори и без никакви усилвателни кормилни уредби, както е показано на видеото:

Принцип на действие

Новоизобретената кормилна система активно и превантивно противодейства на нежеланата автомобилна инерция в завоите. При ляв завой тя физически премества колата (шасито / рамката) наляво, противопоставяйки се на центробежната сила, която "избутва" колата надясно. При остър ляв завой или с повишена скорост колата излиза от пътя надясно и често се обръща. Така описаното противодействие предотвратява излизането на автомобила от пътя и преобръщането му. При десен завой кормилната система физически премества тежестта на колата надясно и аналогично противодейства на центробежната инерционна сила, която "избутва" колата наляво.

Наличните на пазара модерни автоелектронни системи са част от оборудването на превозните средства с иновативните гъвкави шасита и ново изобретената 3S система. Механиката й се произвежда от нескъпи материали по познати несложни технологии. Затова те са подходящи за масово производство на краен продукт у нас - превозно средство "от - до". Такова производство предполага успешен рестарт на икономиката, в така наречената "нова реалност" с много нови работни места. Разработените 3S автомобили имат очевидни радикални предимства. И други наши иновации за шасита също са конструирани така, че реално преместват тежестта на колата към центъра на завоя. За разлика от всички други авто-стабилизационни системи, които са чисто електронни. Те в завоите са слабо ефективни, защото механично не балансират неизбежната инерция и тя безпрепятствено "избутва" колата извън пътя. Електронните стабилизиращи програми по никакъв начин не възпират инерцията и не противодействат на страничното "избутване". Те са рекламни екстри с малко практическо значение.

С новата 3S кормилна технология превозните средства (на сушата и във водата) се управляват в завоите, така че едновременно да се премества и центъра на тежестта към завоя, което е непознато в световната практика. С нея управлението става прогресивно пропорционално - колкото повече се завърта волана, толкова повече странично се измества тежестта на колата. Затова, само чрез волана, шофьорът има пълен и плавен контрол едновременно на завиването и преместването, което дава много по-голяма стабилност в завоите. Затова 3S технологията позволява движението по крива траектория да става много по-бързо. По същите причини маломощна стандартна кола, надградена с 3S управленска кинематика, победи много по-мощни конвенционални автомобили в състезание на сняг и лед:

Иновативната 3кинематика на шаситата на превозните средства, само у нас, може да донесе повече от един милиард евра годишен ефект, заради намаляване броя и тежестта на катастрофите в завоите, съответно ранените и жертвите при тях с всички неблагоприятни последици. След глобалната рецесия се очаква увеличение търсеното на малки коли, двуместни и персонални. Проектът ни включва редица други наши иновации. Основополагащи са 3кормилната уредба и антирезонансните гъвкави шасита. А тяхната синергия определено поставя проекта на радикално по-високо техническо ниво.

Иновативен автомобилен проект по наши световни патентни новости и технологии от 2019 и 2020 г. може да изтеглите от ТУК

Инфекцията COVID-19 за пореден път показа безсилието на съвременната цивилизация пред природата. Но по-смъртоносни и инвалидизиращи са катастрофите по пътищата. А това е заради самите нас и опасните автомобили, които караме. Съвременните автомобили имат различни електронни системи да поддържат оптимално взаимодействие между гумите и пътя. Но при хлъзгава настилка те са слабо ефективни, защото не противодействат на природната сила на инерцията, която причинява повечето катастрофи. Инерцията, за разлика от корона вируса, е предвидима и напълно инженерно изчислима.

След пандемията COVID-19 общественият транспорт по-малко се ползва. Затова персоналните превозни средства набират масова популярност. Зелената вълна в развитите страни стимулира хората за все по-екологичен транспорт. А желанието за повече мускулно движение прави педално-електрическите превозни средства предпочитани, както в града, така и сред природата. Най-подходящи са електрическите превозни средства, които денем дозареждат акумулаторите си със слънчев ток. Но самите акумулатори, електромоторите и фотоволтаиците добавят допълнително тегло към превозното средство. Това тегло съществено помага за самобалансиране инерцията в завоите чрез новоизобретената 3S кормилна уредба (3S = Simultaneously Shift and Steer) (световна патентна новост 2020) .

Слънчево захранваните двуместни електрически коли ще виждаме все по-често по улиците на големите градове.

В движение по неравен път най-значителна допълнителна електрогенерация идва от регенеративните амортисьори, а не от регенеративни спирачки. Но във всички случаи фотоволтаиците дават значителен принос за безплатно зареждане, защото те работят денем, както в движение, така и на паркинг, където денем стоят колите на работещите хора.

Фотоволтаичната електрогенерация се увеличава от нескъпи плоски рефелектори, които ги огряват с отразена светлина - изтеглете повече от ТУК !

Неголемите акумулатори на елколите, като преносима част от цялата акумулаторна система, може да се зареждат с нощно електричество от контакта у дома.

Плитко газещите фериботи, тримарани без килове, амфибийни превозни средства на вода и различни товарни речни и морски съдове са с центрове на тежестта над ватерлинията. А това е сериозен проблем със страничното крениране при небалансирани товари, при странични ветрове и високи вълни. Преодоляването на този сериозен недостатък става чрез автоматично балансиране на тримарана с изместване на страничните му корпуси, както е показана подпалубната кинематична конструкция на долното видео (световна патентна новост 2020):

Самоизправящото се електрическо / водородно  пътно превозно средство е световна патентна новост, съгласно официалното становище на Патентното ведомство. То е с якостно усилено купе за вертикално и окачено паркиране. Началната инвестиция е малка. Тя бързо се изплаща със спестените такси и проблеми с паркирането. За такава кола експлоатационните разходи са минимални, но тя е с висока пасивна безопасност, защото е с усилено купе, което е проектирано да стои вертикално, каквито купета не са масови за конвенционалните автомобили. За компактното вертикално паркиране не е необходимо никакво преустройство на пътните платна или нова инфраструктура за паркиране по улиците на изправящи се елмоторни, педални и теглени пътни превозни средства.

Иновативен проект с официавлна експертиза световна патентна новост 2020 за рефлекторно усилени фотоволтаици с енергийна акумулация на свръхпроизводство и слънчева фотоволтаична генерация може да изтеглите от ТУК !

Иновативен проект с патентна експертиза за световна новост 2020 за енергийна акумулация на излишък на електричество от вятърни генератори може да изтеглите от ТУК !

Речният фериботен транспорт е най-природосъобразен, когато се превозват товарни автомобили на дълги разстояния - примерно 4 000 километра по водния път Дунав-Рейн от Видин до западна Европа и обратно - вижте резюме на проекта ТУК !

Вижте видео на някои наши иновативни проекти:

 EN   The self-erecting hydrogen/ E-vehicle is a worldwide patent novelty, according to the official opinion of the Patent Office. It has a ruggedly reinforced coupe for upright and suspended parking. The initial investment is small. It quickly pays-back with the saved fees and parking problems. For her, the operating costs are practically zero, but the car is highly passive safety because it has a heavy-duty body that stands upright, which is not a mass for conventional cars. Compact vertical parking does not require any redevelopment or new street parking infrastructure of  motorized, pedal or towed road vehicles. Our patent reference for the intelligent system with synergistically acting batteries and super capacitors in cars with highly efficient regenerative shock absorbers and brakes can be downloaded here!

Over the past few years, there has been a growing concern over global climate change due to an increase in carbon dioxide levels. As a result, some automobile manufactures and consumers are beginning to have a greater interest in motor vehicles having zero emissions. The system which stores the energy available for use by the e-vehicle is a key component. These systems face a variety of design complications, such as slow charging, high cost, limited re-powering cycles, highly negative environmental impact, toxic components and hard to recycle, just to name a few. The newly invented fast charging dual energy e-vehicle storage system is a worldwide patent novelty, according to an official report of the European Patent authority. It overcomes the issues mentioned above as well as others. It is a low cost, highly energy efficient, easily recyclable, non-toxic, environmentally friendly and offers a user experience similar to that of a petrol/diesel powered vehicle in terms of performance, range and re-powering time. First ever - Patented flexible road side kinetic safety barriers

The shallow drafts ferries, trimarans without keels, amphibious water vehicles and various cargo river and sea vessels have centers of gravity above the waterline. And this is a serious problem with side rolling in unbalanced loads, side winds and high waves. Overcoming this serious shortcoming is done by automatically balancing the trimaran with the shifting of its side hulls, as shown in the underdeck kinematic construction of the video below (World Patent Novelty 2020):

HOME !

The site is under reconstruction ...

© 2007 - 2021 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com