Балкански иновационен център  

Balkan Innovation Center   

Предпазване от COVIDD-19, чрез екраниране на високочестотни електромагнитни полета за укрепване на имунната система и персонална антипатогенна защита

BG Контролираното изместване на центъра на тежестта предотвратява накланянето и крушенията на водни транспортни средства

 Многокорпусни кораби - фериботи

Известно е, че катамараните, фериботите и други плавателни транспортни средства са с център на тежестта над ватерлинията. Това ги прави нестабилни при страничен вятър и особено податливи на обръщане при завои. Многокорпусните съдове се конструират заради по-ниското им съпротивление във водата, съответно по-ниски енергийни разходи за движението им и защото са със значително по-голяма и товароносимост при плитко газене. Трикорпусните кораби са по-устойчиви, от двукорпусните, благодарение на по-благоприятното хидравлично взаимодействие на потоците между корпусите им. Като цяло, многокорпусните съдове са по-надеждни на вода и с по-ниска себестойност при сравними водоизместимости. На долното видео е илюстрирана световна патентна новост 2020 за тримаран-ферибот с автоматично асиметрично синхронно изместване на страничните поплавъци за баланс на товарната палуба и с ниско-оборотни витла за безопасност на водните обитатели.

Характерно за многокорпусните корабни структури е, че са с по-ниско съпротивление във водата, в сравнение с еднокорпусни кораби със съизмерими по палуби. Фериботните тримарани са със сравнително големи палуби, които позволяват поемането на повече товари при плитко газене и са подходящи за плитки пистанища по реки и междуречни канали. За тяхното движение се ползват познатите гребни колела, кито не са дълбоко потопени във вода. А когато престоянат в пристанище или на котва в течението същите гречни колела сас същите ходови електрически машини могат да генерират електричество за зареждане на акумулаторите им Възможността да акостират по-често, близо до точката на карго доставка, се дължи на факта, че не са претенциозни към пристанищата, нито са чуствителни към понижаването на водните нива в реките. Това позволява електрически фериботи да се движат на акумулатори, за които има възможност по-често да се зареждат на брега или да ползват тролейно електрозахранване от речна тролейна мрежа по време на движение. Тролейната мрежа следва бреговата линия, което изисква плитко газене и повишена маневреност на тролейните фериботи. Тролейната мрежа е по-подходяща за канали, които са с по-малко завои от речните трасета и са удълбочени близо до брега. могат да се движат с водородно гориво, което също се зарежда от брега. Плитко газещите фериботи имат възможност да зареждат акумулаторите си и на най-малки речни пристанища. Във всички случаи отделяните вредни емисии, включително и на въглероден диоксид, са нулеви. С това напълно се покриват изискванията на зелената евросделка за транспорт с нулеви, или с радикално намалени емисии.

Но центърът на тежестта на фериботите винаги остава над водата, дори и при пълно натоварване, което значително намалява стабилността им, защото центробежната сила се стреми да ги преобърне. Такава нестабилност е отлично познат проблем от автомобилите, движещи се по кривите на пътищата. Това е сериозен недостатък, който е добре известен от множество катастрофи на фериботите, в сравнение другите кораби с център на тежестта под водата. Но последните не са подходящи за плитки води и пристанища и нямат просторни товарни платформи. По-нататъшните технически решения в проекта на многокорпусните съдове, които по-принцип са с нисък разход на енергия за движениеото, включват задвижванията с двигатели с рязко намалени емисии СО2. Това е добре да става с модернизиране на сегашните им мотори. Най-целесъобразно е те да горят водородно обогатено гориво, но водородът да не се съхранява и пренася, а да се произвежда на борда с безплатната енергия на вятъра и слънцето и да се смесва с конвенционалните петролни горива. Един кубичен метър дестилирана вода съдържа 70 кг. чист водород, който е с енергиен еквивалент на около 300 кг. мазутно корабно гориво. Само 20% добавка на водород намалява вредните емисии от двигателите с около 70% и с около 65% намалява разхода на фосилни горива за пропътуван тон/километър .

Речният фериботен транспорт е най-природосъобразен, когато се превозват товарни автомобили на дълги разстояния - примерно 4 000 километра по водния път Дунав-Рейн от Видин до западна Европа и обратно - вижте резюме на проекта ТУК !

 

Синергични гравитационно усилени хидрокинетични-ветро-слънчеви понтонни електроцентрали на свободно хоризонтално течаща вода

Разработеният проект е предвиден да се разгъне по всички големи европейски реки и бързо да реши проблема с намаляването на въглеродните емисии в Европа.
От всички видове ВЕИ най-малко експлоатирани са хидрокинетичните ресурси на естествените водни течения, защото са бавни и технико-икономически е неизгодно да се използват за електрогенерация. Настоящият проект се възползва синергично от хидрокинетичната енергия на речните течения и естествената гравитация,  което е икономически рентабилно. Всички необходими машини и агрегати за проектираните понтонни съоръжения се произвеждат в Европейския съюз.
Електропроизводството е целогодишно, защото ветро-хидрокинетичните слънчеви електроцентрали функционират пълноценно на бавни водните течения, където техните въртящи се платформи са на закотвени понтонни към дъното и/или бреговете. Хибридната понтонна електроцентрала интегрирана с хидрокинетични турбини, ветротурбини и светоусилени фотоволтаични панели със светлинни рефлектори. Фотоволтаичната електрогенерация се увеличава от нескъпи плоски рефелектори, които ги огряват с отразена светлина - изтеглете повече от ТУК !

Използавнето на ВЕИ е икономически и енерготехнически целесъобразно, когато оптимално се комбинират различни ВЕИ в едно интегрирано енергийно съоръжение. Такова интегрирано съоръжение е хибридната понтонна електроцентрала с хидрокинетични турбини, ветротурбини и светоусилени фотоволтаични панели със светлинни рефлектори. Технологията на хибридната понтонна електроцентрала е предвидена за електрогенерация с нулеви вредни емисии в естествени бавни речни и морски течения. Две официални експертизи за световни патентни новости за гравитационн усилени хидрокинетични баржи изтеглете от ТУК

Модел на турбина (тип водно колело с шарнирни вертикални лопати) за дунавска понтонна гравитационно-хидрокинетична електроцентрала ВЕЦ за мегаватови мощности: 

Конвенционална хидрокинетична електрогенерация от кинетичната енергия на естествено водно течение

 

На долното видео е показан принципът на работа на новопатентованото дълбоко потопяемо водно колело. То е с големи вертикални лопати, които са с лопатни гравитационни усилватели (червените тежести). При въртенето надолу те увеличават въртящия момент, защото се изнасят далеч от оста на въртене. А спирачният момент при въртенето нагоре е минимален, защото същите тежести минават близко до оста на въртенето.

Резюме на иновативния проект за гравитационна-хидрокинетична понтонна ВЕЦ изтеглете от ТУК !

Резюме на иновативния проект за гравитационна-хидрокинетична понтонна ВЕЦ изтеглете от ТУК !

Ветро-хидрокинетичен иновативен проект по наши световни патентни новости 2020 може да изтеглите от ТУК !

Намаление на СО2 е става с извозването на замърсяващите въздуха дизелови товарни камиони с речни фериботи по дълги водни трасета на речно-каналната мрежа на Европа и по други реки. по дългите трасета в пристанищата се разтоварват и натоварват нови камиони или само техните товарни ремаркета. При това фериботите се дебалансират, защото товарите се разместват. А те са много чувствителни към правилното балансиране на товарите, защото са с център на тежестта над ватерлинията. Това ги прави нестабилни при и особено податливи на обръщане при завои. Природосъобразната двигателна тяга на фериботите и самобалансирането им, чрез страничните им поплавъци са елементи на четирите световни патентни новости 2020 в проекта. Речният фериботен транспорт е най-природосъобразен, когато се превозват товарни автомобили на дълги разстояния - примерно 4 000 километра по водния път Дунав-Рейн от Видин до западна Европа и обратно - вижте резюме на проекта ТУК !

Вижте видео на някои наши иновативни проекти:

 EN  Newly patented three-hull ship shifts side hulls balancing under side winds, unbalanced load, turn inertia ....

Multi-hull vessels are designed because of their lower drag in the water, respectively lower energy costs for their movement and because they have a significantly higher load capacity in shallow draft. This allows them to moor in shallow harbors, which is the reason for their wide practical distribution. For example for ferry transport. Multi-hull ships (catamarans, trimarans) generally have less drag in the water compared to mono-hull ships. The main and most important factor is the geometry of the hulls. Three-hull ships are more stable than two-hull ships, thanks to the more favorable hydraulic interaction of the flows between their hulls. In this respect, trimarans are superior to catamarans. In general, multi-hull vessels are more reliable on water and have a lower cost with comparable displacements. They achieve this at the expense of their shallower draft. At high waves, single-hull ships are relatively more stable. But in low tide, on rivers and lakes, multi-hull vessels have advantages in almost all respects. The video below shows a downscaled model of a cargo river trimaran with lateral displacement of the weight (blue cargo deck) to the side of the bend to prevent overturning

The multi-hull ship structures have lower drag in the water, compared to single-hull ships with comparable decks. The ferry trimarans have relatively large decks with side paddle wheels propulsion. which allow to take more loads/vehicles in shallow draft and are suitable for shallow tracks on rivers and inter-river channels. The vessel according to the invention is arranged as a double-ended E-ferry with large solar PV shed fast charging battery of E-vehicles on board. When the invented ferry stay in port or at anchor in the river current, the same paddle wheels with the same electric machines can generate electricity to charge batteries. The ability to dock more often, near the point of cargo delivery, is due to the fact that they are not pretentious. to ports, nor are they sensitive to lowering water levels in rivers. This allows electric ferries to run on batteries, for which it is possible to charge more often on shore or to use a trolley power supply from a river trolley network while running. The trolley network follows the shoreline, which requires shallow draft and increased maneuverability of trolley ferries. The trolley network is more suitable for canals that have fewer turns than river routes and are deepened near the shore. can run on hydrogen fuel, which is also refueled from shore. Shallow ferries have the ability to charge their batteries in the smallest river ports. In all cases, the emissions, including carbon dioxide, are zero. This fully meets the requirements of the green European deal for transport with zero or radically reduced emissions.
But the center of gravity of ferries always remains above the water, even at full load, which significantly reduces their stability because the centrifugal force tends to overturn them. Such instability is a well-known problem from cars moving on road curves. This is a serious drawback that is well known from many ferry accidents compared to other underwater gravity ships. But the latter are not suitable for shallow waters and ports and do not have spacious loading platforms.

Fish friendly trimaran with low RPM big diameter semi submerged props:

Solar thermal collector augmented by flat plate booster reflector: Optimum inclination of collector and reflector

The iconic flat-faced solar panels are spaced apart to prevent shading. As the sun shines on a photovoltaic system, sending electricity into the grid, a fair amount of that potential energy is lost as the light hits the ground between rows of panels. The solution is simple: Fill the space with a reflector to bounce sunlight back onto the panels.

Gravity boosted Pontoon Power Plant

Renewable energy sources are essentially inexhaustible, unlike fossil fuels that are finite. It is also widely held that the greenhouse gases released when fossil fuels are burned are contributing towards changes in our climate and rises in global temperatures therefore; by increasing the amount of renewable energy produced we are not only acting sustainably but also helping to protect the environment.

Hydro power is a commercial technology that already accounts for a significant proportion of the world's existing renewable output with most of this output produced by large scale hydro projects using turbines to exploit the potential energy of the fluid trapped behind a dam. The problem with this type of development is the ever increasing constraints placed upon land use, environmental concerns and the high capital costs.

Hydrokinetic energy is a largely under exploited yet significant global marketing opportunity for any new technology that can reliably deliver competitively priced electricity for the consumer. Recent historical precedents also indicate that any new technology must also satisfy the growing expectations of environmental interests, vested lobby groups and the local population before it has a realistic probability of being sanctioned by the local authorities as well as meeting environmental standards as set out in various EU directives and domestic legislation. This business sector is attracting a growing level of interest from companies globally, but no front runner has been identified and all of the existing systems have some form of commercial or design limitation.

Technological development of hydrokinetic devices can be traced back to the Roman Architect Vitruvius who deployed an undershot waterwheel. The Romans also constructed an impressive flour mill at Barbegal that deployed 16 overshot water wheels. Evidence also exists that suggests the Romans were the first to deploy a floating undershot waterwheel used to drive a flour mill on the Tiber River.

Most of the water wheels no longer operate commercially, due to their low power output, but re-evaluation of this technology with additional gravitational boosting is of interest to many in the renewable energy sector. See a video of gravity boosted paddle wheel in river operation:

 

HOME !

The site is under reconstruction ...

© 2007 - 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com