Балкански иновационен център  

Balkan Innovation Center   

Предпазване от COVIDD-19, чрез екраниране на високочестотни електромагнитни полета за укрепване на имунната система и персонална антипатогенна защита

BG Бойна машина на пехотата с четири патента 2019 / 2020 г.

Най-уязвимата част на колесните бойни машини на пехотата (БМП) са самите им гуми, независимо дали са екипажни или безекипажни. Затова автоматични леко бронирани щитове покриват колелата и гумите на БМП. Щитовете са от тип "сандвич" и ги предпазват от куршуми. Те са композитни и включват минерали (например зеолит с големи находища в Родопите и антирадарни качества). Може да включват и влакнести материали. За предпочитане са многослойни платна от арамидни влакна, като "кевлар", които имат също антирадарни и пожароустойчиви качества като минералите. Тези щитове осигуряват защита на колелото с гумата в положение „НАДОЛУ” и допълнителна защита за персонала на БМП в позиция „НАГОРЕ“. Bижте видео:

Посоченото е част от две синергично взаимодействащи световни патентни новости. Едната е за гофрираната олекотена композитна броня на щитовете – официалната й патентна експертиза може да изтеглите от ТУК. Другата е за самите щитове, които се управляват автоматично с помощта на сензорна електроника, но имат опция и за ръчно задвижване – официалната им патентна експертиза може да изтеглите от ТУК.

Другите два патента са с двойно предназначение. Всяка БМП е много уязвима не само от земята, но и от въздуха, защото е отлична топлинна мишена, която излъчва топлина през ауспуха. Затова сме разработили хибридно задвижване с възможност за тих недълъг “студен” електрически ход на бойното поле, за да не е мишена за топлинно самонасочващите се ракети. Патентната експертиза за световна новост от Патетното ведомство може да изтеглите от ТУК.
Четвъртият патент с двойно предназначение осигурява стабилно противодействие на центробежната сила в завои, което позволява по-висока скорост на движението
на БМП и при маневриране. Официалната й патентна експертиза за световна новост може да изтеглите от ТУК.

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

EN Four patents 2019-2020 for both manned & unmanned armored wheeled fighting vehicles

The most vulnerable part of the infantry's wheeled combat vehicles are their tires themselves. That's why automatic lightly armored shields cover the wheels and tires of an infantry armored fighting vehicle. The shields are of the "sandwich" type and protect them from bullets. They are composite and include minerals (eg zeolite with large deposits in the Rhodopes and anti-radar properties). Even include fibrous materials. Preferably sails of aramid fibers, such as "Kevlar", which also have anti-radar and fire-resistant comets such as minerals. These shields provide protection for the wheel with the tire in the "DOWN" position and additional protection for the personnel of the armored combat vehicle in the "UP" position. This is part of two synergistically interacting global patent innovations. One is for the corrugated lightweight composite armor of the shields - its official patent examination can be downloaded HERE. The other is for the shields themselves, which are controlled automatically with the help of sensor electronics, but also have an option for manual drive - their official patent examination can be downloaded HERE.

The other two patents are dual-purpose. Every armored fighting vehicle is very vulnerable not only from the ground but also from the air, because it is an excellent heat target that radiates heat through exhaust gases. That is why we have developed a hybrid drive with the possibility of a quiet short "cold" electric course on the battlefield, so that it is not a target for heat-guided missiles. The patent examination for world novelty from the Patent Office can be downloaded from HERE.
The fourth dual-purpose patent provides stable resistance to centrifugal force in corners, which allows a higher speed of movement and maneuvering. Its official patent examination for world novelty can be downloaded HERE
.

Вижте видео на някои наши иновативни проекти:

 

HOME !

The site is under reconstruction ...

© 2007 - 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com