Балкански иновационен център  

Balkan Innovation Center   

Предпазване от COVIDD-19, чрез екраниране на високочестотни електромагнитни полета за укрепване на имунната система и персонална антипатогенна защита

BG  Гравитационно усилени хидрокинетични понтонни електроцентрали на свободно хоризонтално течаща вода

Разработеният проект е предвиден да се разгъне по всички големи европейски реки и бързо да реши проблема с намаляването на въглеродните емисии в Европа. От всички видове ВЕИ най-малко експлоатирани са хидрокинетичните ресурси на естествените водни течения, защото са бавни и технико-икономически е неизгодно да се използват за електрогенерация. Настоящият проект се възползва от хидрокинетичната енергия на речните течения и гравитацията. Всички необходими машини и агрегати за проектираните понтонни съоръжения се произвеждат в Европейския съюз.

Световна патентна новост
Понтонни ВЕЦ с дълбоко потопени водни колела за бавни водни течения. Работят високо ефективно, благодарение на гравитационното им усилване с периферните тежести на шарнирните лопати. Напълно природосъобразна денонощна електрогенерация. Нулев въглероден отпечатък, без никакви негативни въздействия върху околната среда. Две официални експертизи за световни патентни новости изтеглете от ТУК

Дунавска понтонна гравитационно-хидрокинетична електроцентрала ВЕЦ с водни колела за мегаватови мощности на бавни водни течения - умален модел: 

Понтонната електроцентрала на бавни речни води е уплътнена с фотоволтаични и ветроенергийни суперструктури:

Иновативен проект с официавлна експертиза световна патентна новост 2020 за рефлекторно усилени фотоволтаици с енергийна акумулация на свръхпроизводство н слънчева фотоволтаична генерация може да изтеглите от ТУК !

Иновативен проект с патентна експертиза за световна новост 2020 за енергийна акумулация на излишък на електричество от вятърни генератори може да изтеглите от ТУК !

Фотоволтаичната електрогенерация се увеличава от нескъпи плоски рефелектори, които ги огряват с отразена светлина - изтеглете повече от ТУК !

На долното видео е показан принципът на работа на новопатентованото дълбоко потопяемо водно колело. То е с големи вертикални лопати, които са с лопатни гравитационни усилватели (червените тежести). При въртенето надолу те увеличават въртящия момент, защото се изнасят далеч от оста на въртене. А спирачният момент при въртенето нагоре е минимален, защото същите тежести минават близко до оста на въртенето.

Резюме на иновативния проект за гравитационна-хидрокинетична понтонна ВЕЦ изтеглете от ТУК !

Ветро-хидрокинетичен иновативен проект по наши световни патентни новости 2020 може да изтеглите от ТУК !

Намаление на СО2 е става с извозването на замърсяващите въздуха дизелови товарни камиони с речни фериботи по дълги водни трасета на речно-каналната мрежа на Европа и по други реки. по дългите трасета в пристанищата се разтоварват и натоварват нови камиони или само техните товарни ремаркета. При това фериботите се дебалансират, защото товарите се разместват. А те са много чувствителни към правилното балансиране на товарите, защото са с център на тежестта над ватерлинията. Това ги прави нестабилни при и особено податливи на обръщане при завои. Природосъобразната двигателна тяга на фериботите и самобалансирането им, чрез страничните им поплавъци са елементи на четирите световни патентни новости 2020 в проекта. Речният фериботен транспорт е най-природосъобразен, когато се превозват товарни автомобили на дълги разстояния - примерно 4 000 километра по водния път Дунав-Рейн от Видин до западна Европа и обратно - вижте резюме на проекта ТУК !

Вижте видео на някои наши иновативни проекти:


EN The purpose of our innovative hydro-kinetic gravity project
The purpose is to provide a pontoon power plant that combines the synergy of both free flow water turbines and free gravity. See above videos.
The world is currently witnessing a dynamic and robust growth of water current power which is also expected to become the most important contributor towards near-term CO2 reduction efforts worldwide.

BG Пътна / магистрална енергийна суперструктура с фотоволтаици с отражатели и ветротурбини за зареждане на електрически и водородни коли

Електрогенериращата магистрална суперструктура е за зареждане на акумулаторни и водородни автомобили. Захранва се от светоусилени фотоволтаици и вятърни електрогенератори с въртящи се направляващи апарати. Енергийно функционира с реверсивни акумулаторни и водородни буферни станции за балансиране на интелигентни мрежи.

Ветротурбинни системи се монтират в страничните сервитути на магистралите. Те са с частично препокриване на роторите и са безопасни за птиците, защото са видими за тях. Препокриващите се хоризонтални ветротурбини заемат в пъти по-малко терен от конвенционалните такива. Вертикални двулицеви фотоволтаици върху хоризонтални отражатели се монтират разделителните полоси между платната на магистралите. Еднолицеви фотоволтаици с рефлектори са представени на долното видео:

Резюме на проекта за енергийна и телекомуникационна суперструктура ЕLCOM по пътища и магистрали може да изтеглите от тук !

Hydrogen accumulation of excess of solar PV/wind energy download here !

E Road / highway energy superstructure with photovoltaics with reflectors and wind turbines for charging electric and hydrogen cars

The power generation superstructure is for charging battery and hydrogen cars. It is powered by light photovoltaics and wind generators with rotating guide devices. It operates energetically with reversible battery and hydrogen buffer stations for balancing smart grids. Therefore, they do not need stock of them. This advantage makes its widest possible market share, which is an additional economic advantage. Wind turbine systems are installed in the side easements of the highways. They have a partial overlap of the rotors and are safe for birds because they are visible to them. Overlapping horizontal wind turbines occupy many times less terrain than conventional ones. Vertical bi-facial photovoltaics on horizontal reflectors are mounted between the traffic lanes of highways.

BG   Пренос на сладка вода за напояване през хълмисти терени

Съвременните напоителни системи консумират енергия в помпените станции (за изпомпване на водата), когато водата тече по напоителните канали. Нашият иновативен проект включва микроязовири за събиране и пестене на вода. Потенциалнта енергия на водата във водоемите се ползва за хидроелектрогенерация при изпускането й в каналите. Проектът включва eнергоикономична водоспестяваща водопреносна и водосборна система с възобновяеми енергийни източници и енергоакумулация за интелигентна електрическа мрежа. По-специално е предназначена за напояване и пренос на вода за аграрни площи, за промишлени и битови нужди и навсякъде, където водните ресурси са недостатъчни. Синергично се използва за енергоакумулация с пренасяната вода и за енергийно балансиране на разпределени електрически мрежи.

Светлинни отражатели с фотоволтаични панели върху напоителни канали:

Безплатната вятърна енергия е на разположение целогодишно и всесезонно. 10 мегаватови офшорни турбини са на пазара. Те са особено полезни за използване с напоителни канали и енергоакумулация с вода в микроязовири с двойни ползи - за напояване и за енергиен баланс. Например с дунавска вода в Добруджа, където лятно-есенната суша стана ежегодна. Вижте видео за морски доставки и офшорна инсталация в крайбрежния шелф (примерно Шабла - Крапец) с кораби.

Допълнителна информация за проекта може да изтеглите от ТУК

EN Pumped Storage energy accumulation

Modern irrigation systems consume energy at the pumping stations (to lift water from the source and to pressurize it in the distribution network), to filter the water, along the pipes/canals, when the water flows across ancillary network components, and to apply the water uniformly. Our project include ponds to collect and save water. The excess pressure in pressurized irrigation networks and the conversion of this excess to usable energy by means of dual operating hydropower turbines/pumps. Pumped Storage energy accumulation pump water into the higher reservoir. When the demand becomes greater, water is released back into the lower reservoir through a turbine. The project includes an energy-efficient water-saving water transmission and collection system with renewable energy sources and energy storage for a smart electricity grid. In particular, it is intended for irrigation and transmission of water for agricultural areas, for industrial and domestic needs and wherever water resources are insufficient. It is synergistically used for energy accumulation with the transported water for connection to smart electrical networks.

Flat mirrored reflectors boosted energy production of both solar heat water collectors & solar PV panels


HOME !

The site is under reconstruction ...

© 2007 - 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com