Балкански иновационен център  

Balkan Innovation Center   

BG    Екраниране на високочестотни електромагнитни полета за укрепване на имунната система и персонална антипатогенна защита

В настоящата пандемия, предизвикана от новооткрития коронавирус, има остра нужда от иновационни технически и организационни мерки, за да работят хората в обичайния си ритъм, но без да са изложени на риск от заразяване. Новите технологии за безопасност вече променят бизнес практиките, както и живота на всички. В масова употреба са различни химически дезинфектанти. Те не винаги са ефективни, защото не могат непрекъснато да се ползват. Освен това, течните и сухите дезинфектанти нерядко предизвикат алергии, локални инфекции и други неблагоприятни въздействия върху хората. Затова са необходими иновативни подходи, както персонални, така и колективни. Двата вида подходи следва да са подходящо координирани, за да се получи синергичен ефект от действието им.

Колективните технически мерки включват превантивна защита на помещения и сгради с хора. Това са различни начини за екраниране на външни електромагнитни полета. Прозрачни екраниращи отражателни пана за стъкла (или самите стъкла) служат и за насочване на допълнителна светлина върху первазни фотоволтаици на фасадите на сгради. Както и подходящо комбинирани фасадни покрития от фотоволтаици и отражатели. Екранирането не е лечение, но е единственото възможно, за да поддържаме имунната си защита, която естествено противодейства на корона вируса. За сега няма, нито лекарство, нито ваксина за него, нито се очакват в близко бъдеще.

Проектите за разработените екраниращи прозоречни пана са с официална патентна експертиза за световна новост от компетентния орган Патентното ведомство. Те имат и допълнителни функции за подпомагане на фотоелектрогенерация, шумо и топлоизолация и др..

Предисторията на проекта включва изследователска дейност за разработка на ефективна защита, не само на хората, но и на дигиталната студийна апаратура от нежеланите електромагнитни полета.

Персоналните технически мерки за избягване на заразата предпазват съвместно работещи хора. Например в звукозаписно студио или в друго работно помещение, те непрекъснато имат интензивен звуков и визуален контакт и следва свободно да общуват по между си. За целта е разработена суха ултравиолетова система, която непрекъснато и автоматизирано санира работните места и плоскостите в тях и между тях. Тази система е патентно изобретение с официална експертиза за световна новост от компетентния орган Патентното ведомство. Системата може да се ползва и на публични места, при което се обособяват персонални позрачни плоскости между хора в театрални и спортни зали, закусвални, ресторанти, бибилиотеки, учебни заведения и редица подобни.

 

Всяка енергия се превръща от един вид в друг. Топлината се превръща в ток в ТЕЦ / АЕЦ, Но и токът се превръща в топлина от показания на видеото термоелектрически генератор. Такива се ползват за рекуперация на отпадна топлина в ток и едновременно служат за охлаждане да не се прегряват ел-уреди, например. Те се наречени термо-електрически охладители, ползващи известния Seebeck ефект. Топлината, която те превръщат в електричество, не само е ненужна и безплатна, но тя е вредна за ел-уредите, защото намалява ефективността им.

Показаното на горните три видея частично предствавя световните патентни новости (от януари и от май 2020 г.)

Световна патентна новост за персонално екраниране чрез дрехи, шапки, одеала .. предпазващи от електромагнитни полета с комфортно термо подгряване и за сухо топлинно 70 градуса стерилизиране от патогени изтеглете от ТУК

UV sтерилизиране на патогени изтеглете от ТУК

Иновативен проект с официавлна експертиза световна патентна новост 2020 за рефлекторно усилени фотоволтаици с енергийна акумулация на свръхпроизводство н слънчева фотоволтаична генерация може да изтеглите от ТУК !

Иновативен проект с патентна експертиза за световна новост 2020 за енергийна акумулация на излишък на електричество от вятърни генератори може да изтеглите от ТУК !

Речният фериботен транспорт е най-природосъобразен, когато се превозват товарни автомобили на дълги разстояния - примерно 4 000 километра по водния път Дунав-Рейн от Видин до западна Европа и обратно - вижте резюме на проекта ТУК !

Вижте видео на някои наши иновативни проекти:

EN  Protection against unwanted electromagnetic fields EMF
In the current pandemic caused by the newly discovered corona virus, there is an urgent need for innovative technical and organizational measures to keep people working at their usual pace, but without being at risk of infection. New safety technologies are already changing business practices as well as everyone's lives.
The virus that causes COVID-19 is transmitted mainly through droplets formed by coughing, sneezing or exhaling in an infected person. They do not stay in the air and quickly fall on various surfaces. Infection occurs by inhaling the virus if you are in close proximity to a person infected with COVID-19, or by touching a contaminated surface and then the eyes, nose or mouth.
Various chemical disinfectants are in widespread use. They are not always effective because they cannot be used continuously. In addition, liquid and dry disinfectants often cause allergies and other adverse effects on humans.
The background of the project includes research to develop effective protection of digital studio equipment from unwanted electromagnetic fields. Their radiation is all around us. This protection ensures that the influence of radiation on the reliable operation of the equipment is prevented, without noise, without distortion and without other influences that interfere with the precise operation of the studio equipment. For this purpose, shielding window panels have been developed, for which there is an official patent examination for world novelty by the competent authority, the Patent Office.
External electromagnetic fields also affect humans. Therefore, in the screened studio rooms, workers are not exposed to radiation, which reduces their immune protection. Unfortunately, before effective vaccines and drugs against COVID-19 were discovered, it was our immune system that was the only defense against the human body.
Appropriate measures must be taken to prevent people working together to avoid infection. In the studio, they have constant intense sound and visual contact and should communicate freely with each other. For this purpose, a dry ultraviolet system has been developed, which continuously and automatically rehabilitates the workplaces and the panels in them and between them. This system is a patent invention with official expertise for world novelty by the competent authority Patent Office. The two global patent innovations, which are the basis of the project, are from January and May 2020

За грантове и субсидии за иновативни фирми вижте ТУК!

HOME !

The site is under reconstruction ...

© 2007 - 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com