Балкански иновационен център  

Balkan Innovation Center   

Предпазване от COVIDD-19, чрез екраниране на високочестотни електромагнитни полета за укрепване на имунната система и персонална антипатогенна защита

BG Контролираното изместване на центъра на тежестта предотвратява накланянето и крушенията на водни транспортни средства

 Многокорпусни кораби - фериботи

Известно е, че катамараните, фериботите и други плавателни транспортни средства са с център на тежестта над ватерлинията. Това ги прави нестабилни при страничен вятър и особено податливи на обръщане при завои. Многокорпусните съдове се конструират заради по-ниското им съпротивление във водата, съответно по-ниски енергийни разходи за движението им и защото са със значително по-голяма и товароносимост при плитко газене. Трикорпусните кораби са по-устойчиви, от двукорпусните, благодарение на по-благоприятното хидравлично взаимодействие на потоците между корпусите им. Като цяло, многокорпусните съдове са по-надеждни на вода и с по-ниска себестойност при сравними водоизместимости. На долното видео е илюстрирана световна патентна новост 2020 за тримаран-ферибот с автоматично асиметрично синхронно изместване на страничните поплавъци за баланс на товарната палуба и с ниско-оборотни витла за безопасност на водните обитатели.

Платформите на товарните кораби и фериботите са големи, но не са неограничени. Затова е целесъобразно уплътняване на ветротурбините във вертикала, което е изгодно да става, когато са повече от една на стълб и са с компактно частично препокриващи се ротори. Но при вятър, натискът върху стълбовете расте и се нарушава стабилността на водните съдове - независимо дали кораби или потони на ВЕЦ. Затова е много важно самобаланасирането на изобретените тримарани с подвижни странични поплавъци, както е показано на горното видео. А на долното е илюстрирана допълнителната електрогенерация от препокриващите се ветроротори:

Новопатентованият товарен тримаран се движи изцяло от възобновяеми енергийни източници по два начина- Пряко от силата на вятъра и непряко от електрически двигатели, чиито акумулатори се презареждат от силата на водното течение с подводни турбини, както е показано на горното видео и от бордни ветрогенератори и фотоволтаици:

Характерно за многокорпусните корабни структури е, че са с по-ниско съпротивление във водата, в сравнение с еднокорпусни кораби със съизмерими по палуби. Фериботните тримарани са със сравнително големи палуби, които позволяват поемането на повече товари при плитко газене и са подходящи за плитки пистанища по реки и междуречни канали. За тяхното движение се ползват познатите гребни колела, кито не са дълбоко потопени във вода. А когато престоянат в пристанище или на котва в течението същите гречни колела сас същите ходови електрически машини могат да генерират електричество за зареждане на акумулаторите им Възможността да акостират по-често, близо до точката на карго доставка, се дължи на факта, че не са претенциозни към пристанищата, нито са чуствителни към понижаването на водните нива в реките. Това позволява електрически фериботи да се движат на акумулатори, за които има възможност по-често да се зареждат на брега или да ползват тролейно електрозахранване от речна тролейна мрежа по време на движение. Тролейната мрежа следва бреговата линия, което изисква плитко газене и повишена маневреност на тролейните фериботи. Тролейната мрежа е по-подходяща за канали, които са с по-малко завои от речните трасета и са удълбочени близо до брега. могат да се движат с водородно гориво, което също се зарежда от брега. Плитко газещите фериботи имат възможност да зареждат акумулаторите си и на най-малки речни пристанища. Във всички случаи отделяните вредни емисии, включително и на въглероден диоксид, са нулеви. С това напълно се покриват изискванията на зелената евросделка за транспорт с нулеви, или с радикално намалени емисии.

Но центърът на тежестта на фериботите винаги остава над водата, дори и при пълно натоварване, което значително намалява стабилността им, защото центробежната сила се стреми да ги преобърне. Такава нестабилност е отлично познат проблем от автомобилите, движещи се по кривите на пътищата. Това е сериозен недостатък, който е добре известен от множество катастрофи на фериботите, в сравнение другите кораби с център на тежестта под водата. Но последните не са подходящи за плитки води и пристанища и нямат просторни товарни платформи. По-нататъшните технически решения в проекта на многокорпусните съдове, които по-принцип са с нисък разход на енергия за движениеото, включват задвижванията с двигатели с рязко намалени емисии СО2. Това е добре да става с модернизиране на сегашните им мотори. Най-целесъобразно е те да горят водородно обогатено гориво, но водородът да не се съхранява и пренася, а да се произвежда на борда с безплатната енергия на вятъра и слънцето и да се смесва с конвенционалните петролни горива. Един кубичен метър дестилирана вода съдържа 70 кг. чист водород, който е с енергиен еквивалент на около 300 кг. мазутно корабно гориво. Само 20% добавка на водород намалява вредните емисии от двигателите с около 70% и с около 65% намалява разхода на фосилни горива за пропътуван тон/километър .

Речният фериботен транспорт е най-природосъобразен, когато се превозват товарни автомобили на дълги разстояния - примерно 4 000 километра по водния път Дунав-Рейн от Видин до западна Европа и обратно - вижте резюме на проекта ТУК !!

Резюме на иновативния проект за гравитационна-хидрокинетична понтонна ВЕЦ изтеглете от ТУК !

Ветро-хидрокинетичен иновативен проект по наши световни патентни новости 2020 може да изтеглите от ТУК !

Намаление на СО2 е става с извозването на замърсяващите въздуха дизелови товарни камиони с речни фериботи по дълги водни трасета на речно-каналната мрежа на Европа и по други реки. по дългите трасета в пристанищата се разтоварват и натоварват нови камиони или само техните товарни ремаркета. При това фериботите се дебалансират, защото товарите се разместват. А те са много чувствителни към правилното балансиране на товарите, защото са с център на тежестта над ватерлинията. Това ги прави нестабилни при и особено податливи на обръщане при завои. Природосъобразната двигателна тяга на фериботите и самобалансирането им, чрез страничните им поплавъци са елементи на четирите световни патентни новости 2020 в проекта. Речният фериботен транспорт е най-природосъобразен, когато се превозват товарни автомобили на дълги разстояния - примерно 4 000 километра по водния път Дунав-Рейн от Видин до западна Европа и обратно - вижте резюме на проекта ТУК !

Вижте видео на някои наши иновативни проекти:

 

EN   Multi-hull cargo E-ships self generates power recharging on board batteries

The multi-hull ship structures have lower drag in the water, compared to single-hull ships with comparable decks. The ferry trimarans have relatively large decks with side paddle wheels propulsion. which allow to take more loads/vehicles in shallow draft and are suitable for shallow tracks on rivers and inter-river channels. The vessel according to the invention is arranged as a double-ended E-ferry with large solar PV shed fast charging battery of E-vehicles on board. When the invented ferry stay in port or at anchor in the river current, the same paddle wheels with the same electric machines can generate electricity to charge batteries. The ability to dock more often, near the point of cargo delivery, is due to the fact that they are not pretentious. to ports, nor are they sensitive to lowering water levels in rivers. This allows electric ferries to run on batteries, for which it is possible to charge more often on shore or to use a trolley power supply from a river trolley network while running. The trolley network follows the shoreline, which requires shallow draft and increased maneuverability of trolley ferries. The trolley network is more suitable for canals that have fewer turns than river routes and are deepened near the shore. can run on hydrogen fuel, which is also refueled from shore. Shallow ferries have the ability to charge their batteries in the smallest river ports. In all cases, the emissions, including carbon dioxide, are zero. This fully meets the requirements of the green European deal for transport with zero or radically reduced emissions.
But the center of gravity of ferries always remains above the water, even at full load, which significantly reduces their stability because the centrifugal force tends to overturn them. Such instability is a well-known problem from cars moving on road curves. This is a serious drawback that is well known from many ferry accidents compared to other underwater gravity ships. But the latter are not suitable for shallow waters and ports and do not have spacious loading platforms.

Fish friendly trimaran with low RPM big diameter semi submerged props:

HOME !

The site is under reconstruction ...

© 2007 - 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com