Балкански иновационен център  

Balkan Innovation Center   

Предпазване от COVIDD-19, чрез екраниране на високочестотни електромагнитни полета за укрепване на имунната система и персонална антипатогенна защита

BG   Пренос на сладка вода за напояване през хълмисти терени

Съвременните напоителни системи консумират енергия в помпените станции (за изпомпване на водата), когато водата тече по напоителните канали. Нашият иновативен проект включва микроязовири за събиране и пестене на вода. Потенциалнта енергия на водата във водоемите се ползва за хидроелектрогенерация при изпускането й в каналите. Проектът включва eнергоикономична водоспестяваща водопреносна и водосборна система с възобновяеми енергийни източници и енергоакумулация за интелигентна електрическа мрежа. По-специално е предназначена за напояване и пренос на вода за аграрни площи, за промишлени и битови нужди и навсякъде, където водните ресурси са недостатъчни. Синергично се използва за енергоакумулация с пренасяната вода и за енергийно балансиране на разпределени електрически мрежи.

Светлинни отражатели с фотоволтаични панели върху напоителни канали:

Безплатната вятърна енергия е на разположение целогодишно и всесезонно. 10 мегаватови офшорни турбини са на пазара. Те са особено полезни за използване с напоителни канали и енергоакумулация с вода в микроязовири с двойни ползи - за напояване и за енергиен баланс. Например с дунавска вода в Добруджа, където лятно-есенната суша стана ежегодна. Вижте видео за морски доставки и офшорна инсталация в крайбрежния шелф (примерно Шабла - Крапец) с кораби.

Сервитутите покрай напоителните канали се уплътняват с ветротурбини по вертикала. Това са компактни ветроструктури с частично препокриващи се ротори. Те значително улесняват самостарта им при ниски ветроскорости, както е илюстрирано на долното видео:

Допълнителна информация за проекта може да изтеглите от ТУК

Вижте видео на някои наши иновативни проекти:

Резюме на иновативния проект за гравитационна-хидрокинетична понтонна ВЕЦ изтеглете от ТУК !

Ветро-хидрокинетичен иновативен проект по наши световни патентни новости 2020 може да изтеглите от ТУК !

Намаление на СО2 е става с извозването на замърсяващите въздуха дизелови товарни камиони с речни фериботи по дълги водни трасета на речно-каналната мрежа на Европа и по други реки. по дългите трасета в пристанищата се разтоварват и натоварват нови камиони или само техните товарни ремаркета. При това фериботите се дебалансират, защото товарите се разместват. А те са много чувствителни към правилното балансиране на товарите, защото са с център на тежестта над ватерлинията. Това ги прави нестабилни при и особено податливи на обръщане при завои. Природосъобразната двигателна тяга на фериботите и самобалансирането им, чрез страничните им поплавъци са елементи на четирите световни патентни новости 2020 в проекта. Речният фериботен транспорт е най-природосъобразен, когато се превозват товарни автомобили на дълги разстояния - примерно 4 000 километра по водния път Дунав-Рейн от Видин до западна Европа и обратно - вижте резюме на проекта ТУК !

EN Pumped storage energy irrigation

Modern irrigation systems consume energy at the pumping stations (to lift water from the source and to pressurize it in the distribution network), to filter the water, along the pipes/canals, when the water flows across ancillary network components, and to apply the water uniformly. Our project include ponds to collect and save water. The excess pressure in pressurized irrigation networks and the conversion of this excess to usable energy by means of dual operating hydropower turbines/pumps. Pumped Storage energy accumulation pump water into the higher reservoir. When the demand becomes greater, water is released back into the lower reservoir through a turbine. The project includes an energy-efficient water-saving water transmission and collection system with renewable energy sources and energy storage for a smart electricity grid. In particular, it is intended for irrigation and transmission of water for agricultural areas, for industrial and domestic needs and wherever water resources are insufficient. It is synergistically used for energy accumulation with the transported water for connection to smart electrical networks.


HOME !

The site is under reconstruction ...

© 2007 - 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com