Балкански иновационен център  

Balkan Innovation Center   

Предпазване от COVIDD-19, чрез екраниране на високочестотни електромагнитни полета за укрепване на имунната система и персонална антипатогенна защита

BG Пътна / магистрална енергийна и телекомуникационна суперструктура ELCOM с вертикални двулицеви фотоволтаици и ветротурбини

ELCOM енергийно функционира с реверсивни акумулаторни и водородни буферни станции за балансиране на интелигентни мрежи. Двулицевите фотоволтаични панели на километър път с вертикален монтаж до височина 3 метра позволяват инсталиране на нескъпа фотоволтаична мощност около 5 MWp. Например, по трасето София-Видин, което е около 200 километра по новия път, инсталираната мощност е около и над 1000 мегавата слънчева зелена енергия - колкото един енергиен блок на непостроената АЕЦ Белене. За управлението на тази суперструктура се полагат оптически кабели по трасето. Те се проектират с голям излишък на телекомуникационен капацитет, който се ползва за различни телеком услуги и дейности. Примерно, само за безжични мобилни връзки 5G е нужен кабелен капацитет, превишаващ стотици пъти сега наличния. Отделно за високоскоростен широколентов Интернет с широко териториално покритие и телекомуникации на специалните служби, армията, полицията, пожарната, данъчни и митнически агенции, университети, училища и други държавни и общински нужди. Магистралите у нас покриват цялата ни територия и телекомуникационният капацитет на иновативния проект ELCOM може да служи като гръбнак на национална телеком система. Вертикалните фотоволтаици по средата на пътя предотвратяват заслепяването от насрещно движещите се коли в тъмната част на денонщието и служат като ветро и снегозащита на пътя от навявания и преспи. Тяхната електрогенерация се увеличава от нескъпи рефелектори, които ги огряват с отразена светлина - изтеглете повече от ТУК !

Долното видео показва двулицеви вертикални фотоволтаици в тясната разделителна полоса на магистрала и отразената светлина от рефлектори под тях:

Eлектрическите автомобили на пътя са с нулеви вредни емисии, но ако електричеството за зареждането им е произведено по неприродосъобразен начин, то цялостната им екологичност е компроментирана. Електрическите превозни средства са по пътищата и затова е целесъобразно там да се генерира електричеството за зареждането на акумулаторите им. Едно иновативно решение в тази посока е интегрираният електро-телекомуникационен проект ELCOM.

Електрогенериращата част от магистралната суперструктура на ELCOM се изгражда над страничните сервитути и над централната разделителна полоса. Телекомуникационната част на иновативния проект е предимно в тръби под земята. В тях са положени комбинирани кабели с физически интегрирани оптически кабели в електрически проводници/кабели. Такива комбинации са напълно допустими, защото телекомуникационните оптически кабели не се смущават от електромагнитните полета, излъчвани от силовите електрически кабели - независимо дали са интегрирани в обща структура или отделно положени. Електрическата и телекомуникационната части имат обща цел за зареждане на акумулаторни и водородни автомобили на пътя и управление на този процес в реално време. ELCOM включва светоусилени фотоволтаици и вятърни електрогенератори с въртящи се направляващи апарати за увеличаване на ветроелектрогенерацията в компактна структура - вижте илюстративен лабораторен тест.

Неголеми електрически коли могат да се зареждат и в домашни условия от фотоволтаици, светоусилени с плоски отражатели, както е показано на следващото видео:

Резюме на проекта за енергийна и телекомуникационна суперструктура ЕLCOM по пътища и магистрали може да изтеглите от тук !

Иновативен проект с официавлна експертиза световна патентна новост 2020 за рефлекторно усилени фотоволтаици с енергийна акумулация на свръхпроизводство н слънчева фотоволтаична генерация може да изтеглите от ТУК !

Иновативен проект с патентна експертиза за световна новост 2020 за енергийна акумулация на излишък на електричество от вятърни генератори може да изтеглите от ТУК !

Речният фериботен транспорт е най-природосъобразен, когато се превозват товарни автомобили на дълги разстояния - примерно 4 000 километра по водния път Дунав-Рейн от Видин до западна Европа и обратно - вижте резюме на проекта ТУК !

Вижте видео на някои наши иновативни проект

EN Highway energy / telecom superstructure ELCOM includes vertical bi-facial Solar PV module Installation

Most of the bifacial solar modules introduced that the front side of the panel collect radiation from direct sunlight as well as rear side collect radiation from reflection which is called albedo. Albedo is two types low albedo and high albedo where low albedo means surface reflect a small amount of sunlight as well as high albedo means surface reflect the high amount of sunlight. The absorption of sunlight from the rear side depend on the albedo thus require proper surface to increase the albedo.The power generation superstructure is for charging battery and hydrogen cars. It is powered by light photovoltaics and wind generators with rotating guide devices. It operates energetically with reversible battery and hydrogen buffer stations for balancing smart grids. Therefore, they do not need stock of them. This advantage makes its widest possible market share, which is an additional economic advantage. Wind turbine systems are installed in the side easements of the highways. They have a partial overlap of the rotors and are safe for birds because they are visible to them. Overlapping horizontal wind turbines occupy many times less terrain than conventional ones. Vertical bi-facial photovoltaics on horizontal reflectors are mounted between the traffic lanes of highways.

The electricity generating highway superstructure is built above the side easements and above the central dividing strip. ELCOM is for charging battery and hydrogen cars. It is powered by light boosted photovoltaic and wind generators with rotating guides. It operates energetically with reversible battery and hydrogen buffer stations for balancing smart grids. The double-sided photovoltaic panels per kilometer of road with vertical installation up to a height of 3 meters allow the installation of an inexpensive photovoltaic power of about 5 MWp. For example, on the route Sofia-Vidin, which is about 200 kilometers on the new road, the installed capacity is about and over 1000 megawatts of solar green energy - as much as one power unit of the inbuilt Belene NPP. Optical cables are laid along the route to control this superstructure. They are designed with a large excess of telecommunication capacity, which is used for various telecom services and activities. For example, 5G wireless mobile connections only require cable capacity hundreds of times the current capacity. Separately for high-speed broadband Internet with wide territorial coverage and telecommunications of special services, the army, police, fire, tax and customs agencies, universities, schools and other state and municipal needs. The highways in our country cover our entire territory and the telecommunication capacity of the innovative ELCOM project can serve as the backbone of a national telecom system. Vertical photovoltaic in the middle of the road prevent glare from oncoming cars in the dark part of the day and serve as wind and snow protection.

 

HOME !

The site is under reconstruction ...

© 2007 - 2021 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com