Балкански иновационен център  

Balkan Innovation Center   

Предпазване от COVIDD-19, чрез екраниране на високочестотни електромагнитни полета за укрепване на имунната система и персонална антипатогенна защита

BG    Иновациите във фокуса на успешния бизнес

Вече не е достатъчно да се продължава производство или предоставяне на услуги или продукти, които са добри. Целта е да се напредва с иновации и да се предоставя нещо, което е специално и уникално за пазара. За да е изключителна собственост на фирмата, която да има всички предимства от това (иновативност, капиталови, данъчни ... вж. по-надолу), иновацията/те следва да е/са под законова патентна защита, да се продават под запазена търговска/и марка/и. Търговското разпространение може да е пряко, и/или с дистрибутури, мултилевъл маркетинг и други подходящи смесени пазарни форми. Независимо от начините на разпространението печалбите се гарантират от законовия монопол на иновациите, които пазарно се поддържат чрез собствени брандове и запазени домейн имена в глобалната мрежа Интернет. Всеки свободно може "он-лайн" да провери и да се убеди в достойнствата и предимствата на предлаганите продукти и/или услуги. Комерсиализацията с помощта, и през Интернет, е препоръчителна в пандемичната ситуация и не само, защото това вече наложи трайно успешни бизнес практики. Не случайно, още през първото полугодие на 2020 г. Интернет дистрибуторите постигнаха пазарен бум в условията на физическа дистанцирането между хората. Именно в новите бизнес практики рязко нараства потребителската потребност да получат не традиционни рекламни послания, а обективни оценки за иновативността и полезността на стоки и услуги от компетентните патентни ведомства. Разбираемо е, че с това рязко нараства и самата фактическа и пазарна стойност на иновациите

Не са нужни служители, които просто ще вървят по традиционните пътища, а по-скоро служители, които ще внесат нещо ново и интересно. Често иновативните идеи идват от изненадващи места. Бизнесите следва да осъзнават и изпреварващо да възприемат това. Така е възможно бързо развитие на бизнеса. Но далеч не става въпрос само за работната сила и за нейните иновативни идеи. Много фирми установяват, че вече не могат да разчитат на рутинните си бизнеси. Все повече пари, време и други ресурси се инвестират в иновации. Най-често те се генерират извън конвенционалните фирми и представляват амортизируеми нематериални активи от счетоводна гледна точка. През последните десетилетия бързо нараства капиталовото богатство в света, изцяло благодарение на иновации, "ноу-хау", нови технологии, иновативни технически продукти, услуги и подобни, които винаги са били главната движеща сила на световната прогресивна икономика, гарантираща цивилизационния прогрес изобщо.

В традиционната дейност рядко се раждат иновации. За тях е нужна нова нагласа и иновационна бизнес култура. А такава много трудно се формира в рутинната дейност с наличните кадри. Затова наложилият се най-успешен подход е да се трансферират от извънфирмени източници. В настояще време само компаниите, които са в състояние да развиват оригинални иновации, са тези, които успяват. Останалите, по-бавно или по-бързо, отпадат.

Познати са началните стъпки, които следва успешният иновативен бизнес:

И това е само началото. Но във всички случаи е изгодно да се инкорпорират в капитала на фирмите всички нематериални активи (НМА), включени в гореизброените направления. Съгласно търговското законодателство и счетоводните правила, това е най-изгодният подход за всеки иновативен бизнес. Често е препоръчително за иновативен бизнес да се основе и нова подходяща корпоротивна структура, най-малко защото счетоводното отчитане на НМА и традиционните материални активи е различно по-закон.

Пример за счетоводно отчитане на НМА с обща непарична капиталова вноска (апорт във фирмата) на стойност 1 милион лева, разпределени между три актива:

  1. Световно иновативно "ноу-хау" по патентна заявка с оценка 500 000 лв., от които 100 000 софтуер с год. данъчни признати амортизации 75000 (15%) + 50000 (50%) = 125 000 лв.

  2. ISSN периодика с оценка 80 000 лв. С годишно данъчно признати амортизации 12 000 лв.(15%)

  3. ТМ - в четири класа с обща оценка 420000 лв. С годишно данъчно признати амортизации 63 000 лв.(15%)

Общата сума за първите 2 години се получава от сбора по горните три точки, умножено по две = 400 000 или 200 000 лв. г.. Тези пари остават във фирмата и са законно необлагаеми! Затова могат да се ползват и за реинвестиции, например, вместо външно кредитиране.

Законно намаляване на дължимите фирмени данъци чрез надлежното отчитане на НМА

Подготовката за данъчната ни кохезия с европейските данъци, кратко казано, означава вдигане на данъците у нас, тъй като са най-ниските в ЕС. Затова силно нараства ролята на ускорената счетводна амортизация на НМА. Това е единственият радикален и напълно законен начин да не изтичат фирмени пари като данъци. А парите да остават във фирмите за тяхното развитие. Най-съществено за реалното намаляване на данъците са ускорените амортизации на НМА. Второто важно данъчно предимство на НМА е, че те само счетоводно се амортизират, но не и фактически, защото експлоатацията (амортизациите) им води до тяхното реално поскъпване. Например, ползването на ТМ, макар счетоводно да се амортизира, практически поскъпва, защото прогресивно се увеличават положителните пазарни ефекти от нея. Именно това е реалното основание, след счетоводното нулиране на НМА, те да се преоценяват на значително по-висока стойност от началната. Следвайки горния счетоводен пример, след изтичането на данъчния амортизационен срок стойността на НМА от 1 млн. лева може да стане 2 милиона и амортизацията да продължи на новата по-високата стойност.

Сравнение на иновативните с традиционните бизнес дейности

Такова сравнение винаги е условно. Но във всички случаи иновативните фирми извършат редица дейности, които не носят бързо печалби, но дори и неголемите печалби остават на разположение на фирмите, както посочихме по-горе. През цялата история на цивилизацията и сега иновациите са главният мотор на прогреса. Затова всички цивилизовани държави и междунардни институции предоставят редица икономически стимули иновациите. Най-често това са субсидии и безвъзмездни средства. Сега в пандемията COVID-19 се засилиха тези поощрения. Те се отнасят за дейности вътре във фирмата с възлагане на подизпълнители, които могат неизчерпателно да се изброят: Проучване, разработване, проектиране и реализация на прототипи, техните изпитвания, измервания, чрез компютърни симулации и изпитания в реални условия, натрупване на "ноу-хау", проектиране на нови технологии и иновативни технически средства и продукти др. подобни. Изброените дейности по-често се възлагат на специализирани фирми, учебни заведения, лаборатории и др.. Те предхождат серийното производство и излизането на пазара с нови продукти. А новите продукти не винаги са печеливши, именно защото са нови. От това фирмите губят. Тези загуби, напълно или частично, се покриват от различни видове иновационни субсидии и безвъзмездни средства. Включително и от авансови плащания, както е илюстрирано на долната диаграма. Авансът е 40% (за проечвания и проекти), субсидията е минимум 60% от стойността на одобрения проект (за строителство и монтажи). Субсидиите се предоставят само за разработки на продукти и услуги, които са с доказани високо иновативни качества с официални експертизи от компетентните органи - главно от Патентните ведомства. А степента на получаваната субсидия пряко зависи от непарични показатели - примерно: зелени; здравни; образователни; за нови работни места, за справедливост; за равнопоставеност и др. подобни. Например, високо се оценяват иновации за енергийна ефективност, за чиста енергия, за здравеопазване, за екологична индустрия и др. с кръстосано приложение в различни индустриални и социални области.

Характерно за иновативните дейности е, че те се стимулират с милиарди от европейски, национални и други програми за иновационни проекти

Главен критерий за допускане и одобрение на грантовете и субсидиите е иновативността на подадените проекти, а не рентабилността им и подобни традиционни инвестиционни парично оценявани критерии и параметри. В пълен контраст с традиционния бизнес, иновативността се определя по непарични критерии и степени. Най-високата степен е световна патентна новост, съгласно официална експертиза от Патентното ведомство. Този контраст често обърква бизнеса, защото от него не се търсят парично измерени резултати, а непарично измерими ползи.

Програми за икономически стимули за конкретни иновативни проекти, с непарично оценявани ползи, вижте на: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en  Потокът на работа по проектите с Eвропейския иновационен фонд е показан на долната диаграма:

"Зелената сделка" на ЕС е основана върху зелени иновации. Във фонда за възстановяване от корона-кризата от 750 милиарда евро преобладават грантовете и е специално насочен към нисковъглеродната икономика.

Иновативен проект с официавлна експертиза световна патентна новост 2020 за рефлекторно усилени фотоволтаици с енергийна акумулация на свръхпроизводство н слънчева фотоволтаична генерация може да изтеглите от ТУК !

Иновативен проект с патентна експертиза за световна новост 2020 за енергийна акумулация на излишък на електричество от вятърни генератори може да изтеглите от ТУК !

Речният фериботен транспорт е най-природосъобразен, когато се превозват товарни автомобили на дълги разстояния - примерно 4 000 километра по водния път Дунав-Рейн от Видин до западна Европа и обратно - вижте резюме на проекта ТУК !

Долупредставените пет наши зелени иновативни проекти напълно отговорят на изскванията за нисковъглеродна и безвъглеродна икономика:

За магистрали и други пътища с разделителна релса - съществуващи и новостроящи се - около 600 kW само от достъпно високи фотоволтаици. http://binnovationcenter.eu/ELCOM_superstructure_2020_world_patent_novelties.pdf 

Дунавски понтонни ВЕЦ
http://binnovationcenter.eu/Gravity_hydro_kinetic_power_barge_H_production.pdf 

Дунавска вода с енерго акумулация за напояване, за промишлеността, за бита, ...
http://binnovationcenter.eu/Irrigations_pump_hydro_energy_accumulation-converted2020)_World_patent_novelty.pdf 

Самобалансиращ се тримаран - ферибот - Ро-Ро речен транспорт
http://binnovationcenter.eu/E_sails_trimarann_hydrokinetic_regen_brakes.pdf

Автомобилна кормилна кинематика, осигуряваща превантивно динамично балансиране на нежеланата центробежна инерция в завоите, с която всички ел-автомобили и ел-влакове се движат много по-бързо и по-безопасно по кривите
http://binnovationcenter.eu/World_Patent_Novelties_June_2020.pdf 

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

 EN   The goal is to progress, move forward, innovate, and provide something that is special and unique

The goal is no longer just to keep producing or providing a service or product that is good. The goal is to progress, move forward, innovate, and provide something that is special and unique. This means that organizations aren’t looking for employees who will simply toe the line; rather, they want employees who will bring something new and interesting to the table and who aren’t afraid of shaking things up.

Innovation cultures celebrate diversity and creativity. Different organizational departments are encouraged to collaborate instead of becoming siloed. Innovative ideas come from surprising places, and the businesses that not only realize but embrace this are the ones that are quickly rising to the top.

But it's not just about the workforce and their innovative ideas. As more and more businesses have realized that they can no longer rest on their core business merits, we’ve seen more and more money, time, and other resources being invested in innovation.

It’s a balancing act: businesses need to continue to provide their traditional services and products with excellent customer service and experiences, while also developing new products and services that will revolutionize their respective industries. Companies that are able to strike this balance are the ones that succeed. The others slowly fall to the wayside.

The initial steps that a successful innovative business follows are known:

Expertise of the innovation for global patent novelty by the competent authority - the Patent Office
Registration of the innovation in a patent procedure (patent pending).
Trademark retention for the product / service
Development of Internet presence of the innovative business - domain names of sites and portals
Building a distribution network (real or virtual)

And this is just the beginning. But in all cases it is advantageous to incorporate in the capital of the companies all intangible assets included in the above four areas. According to commercial law and accounting rules, this is the most profitable approach for any innovative business. It is often advisable to establish an appropriate corporate structure.

Comparison of innovative with traditional business activities

Such a comparison is always conditional. But in any case, innovative companies carry out a number of activities that do not bring profits quickly. A number of economic incentives are provided to encourage innovation, which has been the main driver of progress throughout the history of civilization. Most often, these are subsidies and grants. Now, in the COVID-19 pandemic, these incentives have intensified. They refer to activities within the company, which can be briefly described by the following example: Research, development, design and implementation of prototypes, their testing, measurements, through computer simulations and tests in real conditions, the accumulation of "know-how" ", design of new technologies and innovative technical means and products, etc. similar. As can be seen from the far from exhaustive description, these activities precede the production and launch of new products. And these new products are not always profitable, precisely because they are new. Companies do not profit from this, and the costs incurred are losses. It is these losses that are covered, in whole or in part, by various types of innovation subsidies and grants, including advance payments. They are provided only for the development of products and services that have proven highly innovative qualities with official expertise from the competent authorities - mainly from the Patent Offices.

It is characteristic of innovative activities that they are stimulated by billions Euros of European, national and other programs for innovation projects

The main criterion for admission and approval of grants and subsidies is the innovation of the submitted projects, and not the profits, profitability or other purely business criteria. Innovation is determined by degrees, the highest being a worldwide patent novelty, according to an official expertise of the Patent Office

Economic incentive programs for specific innovative projects see: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en

HOME !

 

The site is under reconstruction ...

© 2007 - 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com