Балкански иновационен център  

Balkan Innovation Center   

Предпазване от COVIDD-19, чрез екраниране на високочестотни електромагнитни полета за укрепване на имунната система и персонална антипатогенна защита

BG Eфективно горене на нискокалорични горива, шламо-редуциране и обезвреждане на изходящите газове

Новоизобретената когенерационна система е патентна световна новост. Главното нейно предимство е, че с битовите и болничните отпадъци може да се задоволяват електроенергийни и топлоенергийни потребности от различен мащаб. Същевременно да се редуцира обема на сгурта и да се деконтаминира отпадъчният шлам. Това се реализира чрез озоно-кислородно форсиране на горенето при температура над 2000 градуса по Целзий.

Когенерационната система включва корпус с горивната камера, разположена в корпуса. В горния край на горивната камера са устройствата за озонова (О3йонизация. Те генерират озоно-кислороден газ, чрез генератори на електрически импулсни електроразряди (йонизатори), разположени върху външните стени на корпуса. В димоотходите, при висока температура, озонът и по-точно осбождаваният от О3 атомен кислород О, мигновено реагира с въглеродния окис, серния диоксид, диоксин, фуран и други замърсяващи газове. Така те се обезвреждат, защото се доокисляват, с което рязко намалява тяхната химическа активност - съответно и неекологичните последици за атмосферата.

Когенереционната система е предвидена допълнително да гори водородо-кислороден газ от термокатализа на вода (ННО). Така се увеличава ефективността на гореното с около 20% и с толкова се намаляват вредните емисии в димните газове, защото "димът" от горенето на ННО е водна пара, а "пепелта" му е вода.

"Зелен" водород

Традиционното промишлено производство на водород е от фосилни горива. То не е екологично решение.

Водата като гориво е разработвана технология от векове. Най-често експлоатираният способ е получаване на водородо-кислороден (Браун, воден газ) газ чрез водна електролиза. Така се получава "зелен" водород, който е в основата на зелената водородна икономика. Проблемът на тази технология е, че е твърде енергоемка.

Затова в нашето иновационно решение ползваме различни способи за "разклащане" на водната молекула и чрез резонанс (без разход на допълнителна енергия) на различни нискоенергийни електрически, магнитни, температурни въздействия, с участието на катализатор във водата, постигаме електролиза, показана на видеото с част от изброените въздействия:

Природосъобразен чист водород, получаван с ветро и слънчева енергия за промишлени, битови и транспортни нужди

Low cost hydrogen gas from high temperature water steam with catalyst in permanent magnet reactor patented by George Tonchev

Multi-hull cargo E-ships self generates power recharging on board batteries

The multi-hull ship structures have lower drag in the water, compared to single-hull ships with comparable decks. The ferry trimarans have relatively large decks with side paddle wheels propulsion. which allow to take more loads/vehicles in shallow draft and are suitable for shallow tracks on rivers and inter-river channels. The vessel according to the invention is arranged as a double-ended E-ferry with large solar PV shed fast charging battery of E-vehicles on board. When the invented ferry stay in port or at anchor in the river current, the same paddle wheels with the same electric machines can generate electricity to charge batteries. The ability to dock more often, near the point of cargo delivery, is due to the fact that they are not pretentious. to ports, nor are they sensitive to lowering water levels in rivers. This allows electric ferries to run on batteries, for which it is possible to charge more often on shore or to use a trolley power supply from a river trolley network while running. The trolley network follows the shoreline, which requires shallow draft and increased maneuverability of trolley ferries. The trolley network is more suitable for canals that have fewer turns than river routes and are deepened near the shore. can run on hydrogen fuel, which is also refueled from shore. Shallow ferries have the ability to charge their batteries in the smallest river ports. In all cases, the emissions, including carbon dioxide, are zero. This fully meets the requirements of the green European deal for transport with zero or radically reduced emissions.
But the center of gravity of ferries always remains above the water, even at full load, which significantly reduces their stability because the centrifugal force tends to overturn them. Such instability is a well-known problem from cars moving on road curves. This is a serious drawback that is well known from many ferry accidents compared to other underwater gravity ships. But the latter are not suitable for shallow waters and ports and do not have spacious loading platforms.

Fish friendly trimaran with low RPM big diameter semi submerged props:

 

HOME !

The site is under reconstruction ...

© 2007 - 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com