Балкански иновационен център  

Balkan Innovation Center   

 Предпазване от COVIDD-19, чрез екраниране на високочестотни електромагнитни полета за укрепване на имунната система и персонална антипатогенна защита

BG Озон-форсирано горене на нискокалорични горива, шламо-редуциране и обезвреждане на изходящите газове

Новоизобретената когенерационна система е патентна световна новост. Главното нейно предимство е, че с битовите и болничните отпадъци може да се задоволяват електроенергийни и топлоенергийни потребности от различен мащаб. Същевременно да се редуцира обема на сгурта и да се деконтаминира отпадъчният шлам. Това се реализира чрез озоно-кислородно форсиране на горенето при температура над 2000 градуса по Целзий.

Когенерационната система включва корпус с горивната камера, разположена в корпуса. В горния край на горивната камера са устройствата за озонова (О3йонизация. Те генерират озоно-кислороден газ, чрез генератори на електрически импулсни електроразряди (йонизатори), разположени върху външните стени на корпуса. В димоотходите, при висока температура, озонът и по-точно осбождаваният от О3 атомен кислород О, мигновено реагира с въглеродния окис, серния диоксид, диоксин, фуран и други замърсяващи газове. Така те се обезвреждат, защото се доокисляват, с което рязко намалява тяхната химическа активност - съответно и неекологичните последици за атмосферата.

Когенереционната система е предвидена допълнително да гори водородо-кислороден газ от термокатализа на вода (ННО). Така се увеличава ефективността на гореното с около 20% и с толкова се намаляват вредните емисии в димните газове, защото "димът" от горенето на ННО е водна пара, а "пепелта" му е вода.

Световна патентна новост
Понтонни ВЕЦ с дълбоко потопени водни колела за бавни водни течения. Работят високо ефективно, благодарение на гравитационното им усилване с периферните тежести на шарнирните лопати. Напълно природосъобразна денонощна електрогенерация. Нулев въглероден отпечатък, без никакви негативни въздействия върху околната среда. Две официални експертизи за световни патентни новости изтеглете от ТУК

Резюме на иновативния проект за гравитационна-хидрокинетична понтонна ВЕЦ изтеглете от ТУК !

Многокорпусни ветро-eлектрически кораби със собствено ел-зареждане за сметка на кинетичната енергия на водното течение и други възобновяеми енергийни източници

Транспортните кораби през вековете са били ветроходи. Сега над 95 % от световната логистика става с воден транспорт и възможностите за ползване на вятърната тяга са същите. През 2020 г. двойка японски професори оповестиха проект на товарен кораб с телескопично подредени твърди композитни платна. Моторно подпомогнатият ветроход би използвал 64% по-малко гориво, според компютърна симулация, направена по действителен търговски морски път. Известно е, че катамараните, фериботите и други плавателни транспортни средства са с център на тежестта над ватерлинията. Това ги прави нестабилни при страничен вятър и особено податливи на обръщане при завои. Многокорпусните съдове се конструират заради по-ниското им съпротивление във водата, съответно по-ниски енергийни разходи за движението им и защото са със значително по-голяма и товароносимост при плитко газене. Трикорпусните кораби са по-устойчиви, от двукорпусните, благодарение на по-благоприятното хидравлично взаимодействие на потоците между корпусите им. Като цяло, многокорпусните съдове са по-надеждни на вода и с по-ниска себестойност при сравними водоизместимости. На долното видео е илюстрирана световна патентна новост 2020 за тримаран-ферибот с автоматично асиметрично синхронно изместване на страничните поплавъци за баланс на товарната палуба и с ниско-оборотни витла за безопасност на водните обитатели.

Повече за иновативния проект за ветро-електрически самозареждащ се товарен тримаран изтеглете от ТУК

Фотоволтаичната електрогенерация се увеличава от нескъпи плоски рефелектори, които ги огряват с отразена светлина - изтеглете повече от ТУК !

Резюме на иновативния проект за гравитационна-хидрокинетична понтонна ВЕЦ изтеглете от ТУК !

Ветро-хидрокинетичен иновативен проект по наши световни патентни новости 2020 може да изтеглите от ТУК !

Речният фериботен транспорт е най-природосъобразен, когато се превозват товарни автомобили на дълги разстояния - примерно 4 000 километра по водния път Дунав-Рейн от Видин до западна Европа и обратно - вижте резюме на проекта ТУК !

Вижте видео на някои наши иновативни проекти:

 EN  Ozone forced cogeneration

The newly invented cogeneration system is a worldwide patent patent. Its main advantage is that household and hospital waste can meet electricity and heat needs of various scales. At the same time, reduce and decontaminate waste sludge and eliminate exhaust gases. Additional ozone-oxygen boosting of the combusted and two-stage ozone decontamination of sludge and exhaust gases is used. The first problem is that it opens an eco-friendly heating furnace. The cogeneration system includes a housing with a combustion chamber located in the housing. An ozone ionization device is located at the upper end of the combustion chamber. It generates ozone-oxygen gas through a pulse generator located on the outer wall of the body of the housing. In flue gases, at high temperatures, ozone reacts with carbon monoxide, sulfur dioxide, dioxin, furan and other polluting gases. They are oxidized, which sharply reduces the non-environmental consequences for the atmosphere.

Dual-Fuel Boiler system. Oxy-Hydrogen gas is added to the combustion process for more complete burning to reduce emissions, smoke and fuel consumption - see video above.

Gravity boosted Pontoon Power Plant - world patent novelty 2020

Renewable energy sources are essentially inexhaustible, unlike fossil fuels that are finite. It is also widely held that the greenhouse gases released when fossil fuels are burned are contributing towards changes in our climate and rises in global temperatures therefore; by increasing the amount of renewable energy produced we are not only acting sustainably but also helping to protect the environment.

Multi-hull cargo E-ships self generates power recharging on board batteries

The multi-hull ship structures have lower drag in the water, compared to single-hull ships with comparable decks. The ferry trimarans have relatively large decks with side paddle wheels propulsion. which allow to take more loads/vehicles in shallow draft and are suitable for shallow tracks on rivers and inter-river channels. The vessel according to the invention is arranged as a double-ended E-ferry with large solar PV shed fast charging battery of E-vehicles on board. When the invented ferry stay in port or at anchor in the river current, the same paddle wheels with the same electric machines can generate electricity to charge batteries. The ability to dock more often, near the point of cargo delivery, is due to the fact that they are not pretentious. to ports, nor are they sensitive to lowering water levels in rivers. This allows electric ferries to run on batteries, for which it is possible to charge more often on shore or to use a trolley power supply from a river trolley network while running. The trolley network follows the shoreline, which requires shallow draft and increased maneuverability of trolley ferries. The trolley network is more suitable for canals that have fewer turns than river routes and are deepened near the shore. can run on hydrogen fuel, which is also refueled from shore. Shallow ferries have the ability to charge their batteries in the smallest river ports. In all cases, the emissions, including carbon dioxide, are zero. This fully meets the requirements of the green European deal for transport with zero or radically reduced emissions.
But the center of gravity of ferries always remains above the water, even at full load, which significantly reduces their stability because the centrifugal force tends to overturn them. Such instability is a well-known problem from cars moving on road curves. This is a serious drawback that is well known from many ferry accidents compared to other underwater gravity ships. But the latter are not suitable for shallow waters and ports and do not have spacious loading platforms.

Fish friendly trimaran with low RPM big diameter semi submerged props:

 

HOME !

The site is under reconstruction ...

© 2007 - 2020 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 

http://www.free-counter-plus.com